Elenco kata Shito Ryu

Tra gli stili più diffusi, lo Shito - Ryu è certamente quello che annovera il maggior numero di Kata; ciò è determinato dal fatto che il fondatore dello stile, il Maestro Kenwa Mabuni, era considerato in Okinawa un autentico esperto ed un profondo conoscitore dei Kata tradizionali, tanto che alla sua consulenza in materia, in caso di dubbi, ricorrevano spesso persino maestri di altissimo profilo come Chojun Miyagi e Gichin Funakoshi.

shihōzuki I
shihōzuki II
shihōzuki III

yottsu no kata I
yottsu no kata II
yottsu no kata III
yottsu no kata IV
myōjyō
aoyagi
shinsei ichi
shinsei ni
juroku
shinpa
heian shodan
heian nidan
heian sandan
heian yondan
heian godan

shiho kōsōkun
kōsōkun dai
kōsōkun shō
chatan yara no kōsōkun

naifanchin shodan
naifanchin nidan
naifanchin sandan
koshiki no naifanchin

jitte
jion
jiin
passai dai
passai shō
tomari no passai
ishimine no passai
matsumura no passai

matsumura seisan

wankan (matsukaze)

wanshu

matsumura no rōhai
itosu no rōhai shodan
itosu no rōhai nidan
itosu no rōhai sandan

sōchin
niseishi (nijushiho)
unshu

useishi (gojushiho)

chintō
chintei

koryu annankō
sanchin
tenshō
kaishu sanchin (uechi-ryu)
seisan
saifa
shisōchin
seienchin
seipai
sanseru
kururunfa
suparinpaihaufa
nipaipō
papuren

Gallery Foto

Gallery Video

Resta in contatto

DENTO SHITO RYU ITALIA
MUGEN MON HATANO JUKU
presso Sport Club 12
via Vittorio Veneto, 91
28041 Arona (NO) Italy
telefono: +39 328 9520884
(Gianluca Asprea)

info@mugenmon.com